అద్బుతమైన ఉర్దూ సామెతలు..తెలుగు అర్దాలు

"సామెత లేని మాట ఆమెత లేని ఇల్లు" అంటారు. నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించే చాలా  సామెతలకు ఫలానా వాళ్లు రాసారని  ఏ ఒక్కరినీ రచయితగా చెప్పలేము. ప్రజలు తమ అనుభవాల్లోను

ఇంకా చదవండి